Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole w Bliznem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.przedszkole.blizne.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2018-03-25

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf (skan dokumentu).
 • Pochodzą z różnych źródeł.
 • Załączniki dokumentów w postaci pdf, jpg nie są dostępne cyfrowo.
 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Pracownicy Przedszkola w Bliznem dokładają starań by nowe publikowane materiały były zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2022-03-30
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!
W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Marta Frydrych. Możesz skontaktować się z nią mailowo – przedszkoleblizne@op.pl lub telefonicznie – 13 430 52 50.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
Informacje dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dla osób niepełnosprawnych:

W przypadku gdy osoba z  niepełnosprawnością chce skorzystać z usług Przedszkolaw Bliznem powinni skierować się do wejścia głównego Przedszkola, które wyposażone jest
w podjazd ułatwiające wejście do budynku. Osoba niepełnosprawna powinna skierować się do pokoju Dyrektora Przedszkola znajdującego się na parterze, po lewej stronie korytarza. Dyrektor przedszkola po zdefiniowaniu potrzeby osoby zainteresowanej, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie osobę. Merytorycznie właściwą obsługę osoby zainteresowanej prowadzi pracownik przedszkola do tego upoważniony, zgodnie z zakresem wykonywanych obowiązków. Po załatwieniu sprawy, pracownik Przedszkola w Bliznem służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu placówki.

Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych, osób z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych osób, które zgłaszają taką potrzebę.

Informacje dodatkowe.

 1. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym.
 2. Korytarze budynku dostosowane są do przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich
 3. Toaleta znajdująca się na parterze budynku Przedszkola w Bliznem nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 6. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem Przedszkola w Bliznem po zawiadomieniu o takiej potrzebie.
 7. Budynek nie posiada głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 8. Na terenie Przedszkola w Bliznem nie są wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym urząd 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwić sprawę w urzędzie.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Przedszkole w Bliznem
Blizne 123
36-221 Blizne
tel. 13 430 52 50
e-mail: przedszkoleblizne@op.pl
Strona internetowa: http://www.przedszkole.blizne.pl/

Dane kontaktowe koordynatora ds. dostępności:
Katarzyna Szczepek
Urząd Gminy Jasienica Rosielna
tel. 13 430 60 33

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami(docx)